“The professionals of quality”

    We offer a wide range of part quality inspection,

    sorting, reworking and logistics solution services.

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน

image

Pro-Q เป็นตัวแทนสำหรับงานตรวจสอบชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ ชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องหรือต้องสงสัย ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้าได้...

อ่านเพิ่มเติม  >

การบริหารและควบคุมกล่องบรรจุภัณฑ์

image

กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ ภาชนะหีบห่อ ถือเป็นจุดที่สำคัญอีกขั้นตอนของการผลิต และมีความสำคัญไม่ต่างจากชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรสำหรับการผลิต...                    

อ่านเพิ่มเติม  >

การให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ

image

เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบคุณภาพมาใช้ในองค์กรใหม่ และเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม...

อ่านเพิ่มเติม  >

ข่าวสารจากกรรมการผู้จัดการ :   " ผมเข้าใจดีว่า เวลานั้นมีค่า ทุกนาทีเป็นเงินเป็นทอง การปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไร ถือเป็นความสูญเปล่า ความล่าช้าในการแก้ปัญหาคุณภาพ ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายตามมาอีกมาก... "

เกี่ยวกับเรา :   Pro-Q ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการตรวจสอบคุณภาพ ซ่อมแซม หรือ แก้ไขชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพตามต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การคัดแยกชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ การเพิ่มการตรวจสอบพิเศษ การแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพที่ต้องการ การตรวจสอบใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า...