What does your business get trouble

    to deal with quality problems ?

เกี่ยวกับเรา

 

Pro-Q ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการตรวจสอบคุณภาพ ซ่อมแซม หรือ แก้ไขชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพตามต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การคัดแยกชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ การเพิ่มการตรวจสอบพิเศษ การแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพที่ต้องการ การตรวจสอบใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า การประกอบชิ้นส่วนประกอบย่อย การจัดหาพนักงานตรวจสอบ หรือ บุคลากรด้านคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือและเฝ้าติดตามปัญหาของการผลิตในช่วงเริ่มต้นการผลิตใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ เช่น ปัญหาการจัดเก็บสินค้าและป้ายฉลากผิด การบริการจัดการและควบคุมบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนในระบบห่วงโซ่การผลิต และการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก

 

เรามีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน การควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เราเข้าใจหลักการบริหารของการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด เราสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินงานตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

 

 

คุณค่าแห่งองค์กร

 

ทักษะและการให้คำแนะนำ

พนักงานทุกคนที่เรามอบให้ปฎิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับมือกับปัญหาคุณภาพ มาตรฐานในการปฎิบัติงาน และกลวิธีการตรวจสอบชนิดต่างๆ ซึ่งยังรวมถึงทักษะการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือตรวจสอบ และการตรวจสอบปัญหาคุณภาพด้วยสายตา นอกจากนั้น เพื่อให้เรามั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เรากำหนดให้มีพนักงานระดับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ และเข้าใจกระบวนการตรวจสอบ ประจำในสถานที่ปฎิบัติงานเพื่อประสานงานกับลูกค้า จัดทำรายงานการสรุปการตรวจสอบ และผลการเฝ้าติดตามต่างๆ หรือ รายงานอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการปัญหาเหล่านี้ 

 

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

เพราะปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เราจะทำให้มั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งในวันทำงานปกติ และช่วงวันหยุด เราสามารถที่จะบริหารจัดการ เพื่อที่จะจัดส่งทีมพนักงานตรวจสอบไปยังจุดปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ในทุกที่ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

การรายงานผลต่อลูกค้า

เรามีการรายงานผลการตรวจสอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด รวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ และจะมีรายงานไปยังลูกค้าอย่างเป็นระยะๆ จนกระทั่งปัญหาได้รับการแก้ไข

 

ความน่าเชื่อถือ

ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี เรารับประกันการตรวจสอบชิ้นส่วนที่เราตรวจทุกชิ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าทุกครั้ง

 

มุ่งสู่ การวัดผลการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน และ การตรวจสอบผลิตภัณท์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบระบบคุณภาพของกระบวนการทำงาน ในขณะที่หัวหน้างานทำการตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราทำเพื่อให้สร้างความมั่นใจว่าพนักงานของเรา ได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ลูกค้ากำหนด เพื่อวัดผลสำเร็จของการทำงาน

 

 

ข่าวสารจากกรรมการผู้จัดการ

 

" ผมเข้าใจดีว่า เวลานั้นมีค่า ทุกนาทีเป็นเงินเป็นทอง การปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไร ถือเป็นความสูญเปล่า ความล่าช้าในการแก้ปัญหาคุณภาพ ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายตามมาอีกมาก ที่สำคัญ จะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การลดความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ด้วยประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพชิ้นส่วน กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 15 ปี เราจึงเข้าใจปัญหานี้ได้ดีกว่าใครๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาด การลดต้นทุนการผลิต และเพื่อมั่นใจว่าธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ การจัดการปัญหาด้านคุณภาพ จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะสายเกินไป "